Widget

Widget është UI komponentë në Flutter. I tërë kodi në Flutter organizohet në formë të widget me nivele të ndryshme të hierarkisë.

Në esencë, një widget është Dart klasë që e ekstendon ndonjë klasë të Flutter.

class Teksti extends StatelessWidget {
	// kodi
}

Çdo widget duhet ta ketë metodën build(), i cili kthen widget-at tjerë që janë të definuar brenda strukturës së atij widgeti.

class Teksti extends StatelessWidget {

	Widget build(context) {
		return new Text('Tekst');
	}
}

Meqenëse një widget është thjesht një Dart klasë, me ta mund të bëjmë gjithçka që bëhet me klasa; mund të shtojmë atribute apo metoda të reja, sipas nevojës.

class Teksti extends StatelessWidget {
	final String text;

	Teksti (this.text);

	Widget build(context) {
		return new Text(
			text,
			textStyle: new TextStyle(fontSize: 24.0),
		);
	}
}

Pastaj, këtë mund ta përdorim brenda një widgeti tjetër në këtë formë:

child: new Teksti('Lorem ipsum dolor sit amet.'),

Tahir Hoxha

Related Post

Pse Flutter?Pse Flutter?

Flutter është UI framework për mobil zhvilluar nga Google. Ofron mundësi për zhvillim të shpejtë të aplikacioneve mobile të cilat janë native për iOS dhe Android, gjithnjë duke punuar në