Dart: Funksionet

main() {
  var numri = 123; 
  printo(numri); 
}

printo(int num) {
  print('Numri është $num.'); 
}

https://dartpad.dartlang.org/ced19624eae01169ce54690aeec0e609

Rezultati:

Numri është 123.

Related Post

Klasat në DartKlasat në Dart

Dart është gjuhë e bazuar në OOP. Të gjitha klasat në Dart janë pasardhës të klasës Object pa pasur nevojë të ekstendohen në mënyrë eksplicite. Klasa Object që është superklasa

Dart: BazatDart: Bazat

Bazat hello.dart Kompajlimi: dart hello.dart Kodi mund të testohet edhe në https://dartpad.dartlang.org/ Rezultati në terminal: Hello, Word Deklarimi i variablave Rezultati në terminal: 5 Shohim se Dart bën type inferring,